Boiled Ham - 50g minimum

Boiled Ham - 50g minimum

£0.70 for 50g