Potatoes - White - 1.5kg

Potatoes - White - 1.5kg

£0.87 per 1.5kg

These white potatoes are a nice floury potato that keep well due to their soil.